Skocz do zawartości

Rejestracja łodzi motorowych 2024


Rekomendowane odpowiedzi

Poniższe przepisy dotyczą jednostek amatorskich o długości kadłuba do 24m. Dotyczy jachtów morskich, śródlądowych, skuterów wodnych, jednostek pływających przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji lub łowienia ryb.

 

Statki o długości kadłuba do 7,5 m lub napędzie mechanicznym do mocy silników 15 kW/20,4 KM są zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru (ale mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela).

 

Wszystkie pozostałe rejestrujemy w jednym rejestrze poprzez portal Reja24 lub osobiście w Starostwie, PZŻ lub PZMiNW.

 

UWAGA: Nie są już wymagane przeglądy dla jachtów śródlądowych z silnikami pow. 75kW

 

Cytat
Sposób załatwienia

Wniosek w postaci papierowej

 

    Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje oraz dowód wniesienia opłaty.

    Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje (w terminie do 7 dni) zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową.

    Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

    Organ rejestrujący w przypadku wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje dokument rejestracyjny, który wnioskodawca odbiera osobiście.

 

 

Wniosek w postaci elektronicznej

 

    W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

    Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

 

 

 

    Obowiązkowi rejestracji podlega:

        jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

        jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

        jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

 

 

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

 

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Wymagane Dokumenty

 

    Dowód własności jednostki pływającej - dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

    Dokumentem potwierdzającym informacje:

        o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:

            dokument tożsamości,

            odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:

                pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

                NIP albo odpowiedni identyfikator,

                siedzibę oraz

                imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

            oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,

            oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora;

        o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:

            zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,

            dokument potwierdzający rejestrację czasową;

        o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:

            czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,

            dokument rejestracyjny;

        o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:

            deklaracja zgodności CE,

            jeden z dokumentów:

            + karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;

            + dokument wydany przez:

            - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo

            - podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;

            + dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;

            + inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

            - instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo

            - techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo

            - podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany.

            instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

            oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;

        o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:

            deklaracja zgodności CE,

            dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

            dokumentacja projektowa,

            oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

        o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:

            w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:

            + deklaracja zgodności CE,

            + świadectwo pomiarowe,

            + certyfikat pomiarowy,

            + jeden z dokumentów:

            - karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;

            - dokument wydany przez:

            --- uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo

            --- podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;

            - dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;

            - inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

            --- instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo

            --- techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo

            --- podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany

            - dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

            - oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,

            w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE;

        o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:

            deklaracja zgodności CE,

            jeden z dokumentów:

            + karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;

            + dokument wydany przez:

            - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo

            - podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;

            + dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;

            + inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

            - instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo

            - techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo

            - podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany,

            dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

            oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

        o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:

            deklaracja zgodności CE,

            dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

            oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

        o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.

        Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest:

            deklaracja zgodności CE,

            jeden z dokumentów:

            + karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;

            + dokument wydany przez:

            - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo

            - podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;

            + dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;

            + inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

            - instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo

            - techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany.

           

    W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:

        o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;

        o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;

        o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;

        o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);

        o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.

    Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.

    Do wniosku należy również dołączyć:

 

    Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego

    Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora

    Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane

    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną)

    Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Czas realizacji

 

    Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni.

    Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Opłaty

 

    za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł

    za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł

    za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł

    za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł

    rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60zł,

 

 

Uwagi

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 

    wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

    wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

    wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.

Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.

Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych dotyczących jednostki pływającej właściciela. Informacje te są dostępne dla służb ratowniczych wraz z datą ich wprowadzenia.

W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Filmy szkoleniowe z Reja24 w kolejnym poście.

 

Akty prawne obowiązujące od 1 sierpnia 2020 roku:

 

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – KLIK.

 

Rozporządzenie do USTAWY  z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – KLIK.

 

Rozporządzenie do USTAWY  z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – KLIK.

 

Ustawa o żegludze środlądowej z 21.12.2000 z naniesionymi aktualnymi poprawkami klik

 

Kompendium wiedzy: https://portal.reja24.gov.pl/web/guest/przewodnik-dla-żeglarzy-i-armatorów-jachtów

 

Rejestracja jachtów morskich komercyjnych - film

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

ciąg dalszy poprzedniego postu.

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716, z późn. zm.), z tą datą zostaje uruchomiony teleinformatyczny system REJA24, na potrzeby rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Oddanie do użytku systemu REJA24 umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m), w formie elektronicznej.

 

Zgodnie z ustawą, organami rejestrowymi są starostowie (także prezydenci miast na prawach powiatu) oraz wyznaczone związki sportowe: Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W rejestrze rejestrowane będą jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m, żaglowe i motorowe, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu, rekreacji albo połowu ryb, które uprawiają żeglugę na wodach śródlądowych lub morskich. Udostępniany system REJA24 stanowi narzędzie, które ułatwi proces rejestracji oraz umożliwi dokonanie rejestracji, a także aktualizację danych w rejestrze, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu. W wyniku wdrożenia systemu wydawane będą dokumenty rejestracyjne o ujednoliconym wzorze, zawierające podstawowe informacje o jednostce, zabezpieczone przed podrobieniem (a nawet zamoczeniem), stanowiące jednocześnie dowód własności jednostki. W konsekwencji, powstanie mechanizm utrudniający powtórną legalizację skradzionych jednostek czy silników zaburtowych, co wspomoże wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów. Dzięki wdrożeniu systemu REJA24 zainteresowani będą mieli stały, całodobowy dostęp do rejestru. Ma on ma również wspomóc skuteczne działanie służb ratunkowych.

 

Uruchamiając system REJA24, oddajemy Państwu aplikację „Konto interesanta”, umożliwiającą zainteresowanym osobom zdalne zarejestrowanie jednostki pływającej, jak również składanie do rejestru wniosków w innym zakresie, w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (np. wyciągi lub zmiana danych rejestrowych), drogą internetową

 

Aplikacja „Konto interesanta” jest dostępna pod adresem:

https://interesant.reja24.gov.pl

 

W celu wsparcia procesu rejestracji jednostek i obsługi systemu REJA24 utworzony został także serwis Help Desk, dostępny dla zainteresowanych w dni robocze, w godzinach 7:00 -15:00, do którego można kierować pytania i zgłaszać problemy, związane z obsługą systemu. Kontakt z serwisem Help Desk można uzyskać pod adresem e-mail: pomoc@reja24.gov.pl lub telefonicznie: + 48 91 44 03 526.

 

Wkrótce uruchomiony zostanie również Portal Publiczny systemu REJA24, na którym zamieścimy informacje nt. funkcjonowania systemu, wzory dokumentów oraz serwis najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Do czasu uruchomienia Portalu Publicznego, powyższe informacje i wzory publikujemy na stronie www.ums.gov.pl w zakładce poświęconej prezentacji projektu REJA24

 

Poniżej zaś zestaw najważniejszych filmów instruktażowych ułatwiających poruszanie się w systemie REJA24.

 

Instrukcja Użytkownika Systemu - Konto Interesanta https://szkolenia.reja24.gov.pl/documents/20123/684605/REJA24_Dokumentacja_Uzytkownika_Informacje_Ogolne_KI_v3.01.pdf

 

Informacja o systemie rejestracji jachtów

 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/documents/20123/702223/Broszura_Informacyjna.pdf

 

Założenie konta Interesanta przy użyciu profilu zaufanego - film instruktażowy krok po kroku

 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/za%C5%82o%C5%BCenie-konta

 

Film instruktażowy prezentujący sposób posługiwania się Aplikacją Konto Interesanta

 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/konto-interesanta

 

Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rezerwację Numeru Rejestracyjnego jednostki oraz opcjonalnie jej nazwy

 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/rezerwacja

 

Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rejestrację jednostki

 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/rejestracja-jednostki

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drift - wszystko załatwiasz na miejscu w 15 min i większość na oświadczenie jak nie masz tabliczki na kadłubie - koszt hmm... ja płaciłem 2 tyg. temu 67,50 - ale to niewielka różnica ;)

 

Miałem rejestrować na POL  ale " nawiedzony " inspektorek chciał tysiaka za opisanie łodzi ( długość , szerokość , max zanurzenie , wys. całkowita itp.  >:(  tylko dlatego że na mojej tabliczce jest tylko nazwa , model ,ilość osób , dop. max. moc silnika oraz max. zanurzenie - to są po prostu kpiny gdyż i tak miałem sam zwymiarować łódź i mu to przywieźć  ???

 

Więc po takich doświadczeniach ( oczywiście używany sprzęt ) zostaję w PZMWiNW  ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marcin - ja dostałem wszystkie papiery " formularze " do zarejestrowania z Warszawy - i pomimo że pani jest bardzo miła , uprzejma i pomoże te druki wypełnić - i tak musiałbym dostarczyć opinię techniczną ( przy nowej łodzi ok. nie problem ale przy " wiekowej " i w dodatku z zagramanicznej stoczni - jak pisałem wcześniej -spore koszty ) wolę za tą różnicę kupić echosondę , jakieś gadżety  lub wydać na paliwo - różnica w cenniku " pseudo inspektorków " to od 600 do 1000 - oczywiście pomiary musisz zrobić sam bo inaczej jeszcze za dojazd zapłacisz  >:(  i to jest ten nasz " ukochany " kraj  :(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoją rejestruj w PZMiNW. Masz mały silnik to nic nie musisz więcej robić. ważne abyś miał umowę kupna-sprzedażny i opłacony podatek PCC.

 

http://www.pzmwinw.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33

 

Wydawało mi się, ze jesteś z Lublina... ::)

 

Lubelskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych

Al. Zygmuntowskie 5/8

20-101 Lublin

Tel./Fax. +48 (81) 444 58 10

Tel. Kom. +48 601 144 253

godz. pracy środa 17-19

organizator Robert Jaworski

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jako, że rejestrowałem łódź zarówno w PZMiNW, jak i w PZŻ opisze swoje wrażenia:

 

PZMiNW

Rejestracją łodzi prosta i szybka, czekałem tydzień na papiery, nie znałem dokładnych wymiarów mojej cameo więc Pan szybko sprawdził w swojej bazie i wpisał poprawne cyferki. Potrzebna umowa kupna i opłacony podatek w US.

Panowie "związkowcy" bardzo chętnie i gorąca namawiają na CERTYFIKAT, który jest g**** warty ale kosztuje, a z czegoś muszą się utrzymać. Cennikowo kosztuje on bodajże 80zł, zachwalają, że jak policja widzi duża, szpecącą naklejkę przy numerach to odstępuje od kontroli łodzi (przystosowanie do pływania, wyposażenie) i skupia się tylko na dokumentach. W rzeczywistości wygląda to tak, (Zalew Z), że panowie policjanci certyfikat mają bardzo głeboko w poważaniu, wyposażenie i dokumenty kontrolują ZAWSZE, a naklejkę pomijają milczeniem (pewnie śmiać się im nie wypada).

Wydanie certyfikatu

Z założenia polega na oględzinach łodzi i kosztuje 80zł. Owszem, ale łodź trzeba podstawić pod związek i mieć wszystko w niej a nawet więcej niż nakazują przepisy. W przypadku, gdy nasza łodź stoi gdzieś na terenie Warszawy i poprosimy Pana Inspektora, żeby przyjechał i u nas obejrzał łodź, ten bierze za dojazd 1,5zł/km ( czyli jak taksówka) lub  jak w moim przypadku Pan doliczył swój czas i wział 100zł. Na miejscu było czepianie się do wszystkiego, łacznie z lusterkiem które nie było wówczas obowiązkowe, jednak zostałem uciszony i skarcony, że się wtrącam. Wszystko było źle, jednak certyfikat był wydany tylko "drożej" i po znajomości bo u znajomego mechanika, bo za łączną kwotę 350zł..... Osobiście nie polecam z 2 powodów:

-panowie "związkowcy" i panujący klimat

-certyfikat bardzo mało daje do respektu przed policją ;)

Dodam, że inspektorem był przewodniczący komisji inspektorów...

http://www.pzmwinw.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33

 

PZŻ

Jakiś czas temu mieli problemy telekomunikacyjne, więc po osobistej wizycie wszystko udało załatwić od ręki, łącznie z numerami i dowodem w 30min.

Problemem okazał się dokument stwierdzający wymiary łodzi. Telefonicznie inspektor wydający takie zaświadczenia chciał 100zł za dojazd i zwymiarowanie. Ja jednak, po przeczytaniu posta jednego z kolegów na starym forum, zmierzyłem sam, zweryfikowałem informacje w internecie, zrobiłem rysunek pseudo-techniczny na komputerze i zaniosłem. Okazało się, że miła Pani na miejscu posiada książkę z danymi technicznymi łodzi, gdzie była moja rybitwa. Wymiary troche się różniły i w efekcie przyjeliśmy te z książki za poprawne. Po 30 minutach miałem nadany numer i dowód w garści.

Plusem rejestracji w PZŻ jest niewątpliwie to, że na dowodzie nie ma obowiązkowego wyposażenia, za brak którego można dostać mandat czy upomnienie. Rozsądek tutaj nakazuje, aby środki bezpieczeństwa mieć nawet w nadmiarze ale wg własnego uznania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Dzisiaj wkońcu dodzwoniłem się do Pana,który w moim mieście zajmuje się rejestracjami łodzi.Oczywiście najerzony na zarabianie hajsu ostro namawiał mnie na ten jakiś certyfikat za 110zł.

Czy to mi się do czegoś przyda?Jak rejestrowaliście koledzy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy temu...
Nic nie potrzebujesz jeśli chodzi o silnik. Wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji masz na stronie PZŻ. Ja rejestrowałem na podstawie umowy kupna - przedaży to poprosili mnie o przesłanie dokumentu zapłacenia podatku, dosłałem mailem. Generalnie bardzo sprawna i miła obsługa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marcin,wszystkie te sprawy w PZŻ załatwia b miła pani Dorota Hernik tel 228480483

ja rejestrację załatwiłem w ciągu 1 tyg,Zadzwoń i wszystko b dokładnie zostanie

Ci wyjaśnione,potrzebne druki dostaniesz majlem.Powodzenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za odpowiedzi. Procedure rejestracji w pzż znam bo w zeszlym roku rejestrowalem poprzednia lodz i faktycznie mila pani pozwolila wszystko zalatwic od reki. Pytam tylko czy przy rejestracji lodzi z duzymi silnikami powyzej 100km potrzebne jest jeszcze jakies dodatkowe (okresowe) badanie lub zaswiadczenie? Czy swiadectwo zdolnosci do zeglugi jest potrzebne tylko przy rejestracji w pzminw ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Artykuł z wydawnictwa PZMiNW "Kilwater". Ceny przeglądów wzrosły, ale są honorowane tak samo jak PRS. Chyba czas na rejestrację w PZŻ.  ::)

 

http://img580.imageshack.us/img580/1101/scan0003pw.jpg

 

http://img714.imageshack.us/img714/6223/scan0004xl.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • musti zmienił(a) tytuł na Rejestracja łodzi motorowych 2024

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...