Skocz do zawartości

Taryfikator mandatów


Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie  ;)

 

Nie bardzo wiem gdzie można wkleić ten post ,Wiec próbuje tutaj.

 

Czy którys z was zastanawiał sie nad tym na jakiej podstawie jesteśmy karani za wykroczenia na wodzie???

Czy obowiazuje jakiś taryfikator ???

Dlaczego pytam:

 

W niedziele na tvn Turbo oglądałem dobrze wszystkim znany program "Uwaga Pirat "

Była tam pokazana interwencja policji wodnej . Sternik zatrzymanej łodzi został ukarany za nieprzestrzeganie znaku

"ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI " Mandatem 500zl. ??? ???Czy to nie przesada??Dlatego pytam was,

czy jest cos takiego jak taryfikator obowiazujący w żegludze.

 

Pozdrawiam

:)

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie  ;)

 

Nie bardzo wiem gdzie można wkleić ten post ,Wiec próbuje tutaj.

 

Czy którys z was zastanawiał sie nad tym na jakiej podstawie jesteśmy karani za wykroczenia na wodzie???

Czy obowiazuje jakiś taryfikator ???

Dlaczego pytam:

 

W niedziele na tvn Turbo oglądałem dobrze wszystkim znany program "Uwaga Pirat "

Była tam pokazana interwencja policji wodnej . Sternik zatrzymanej łodzi został ukarany za nieprzestrzeganie znaku

"ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI " Mandatem 500zl. ??? ???Czy to nie przesada??Dlatego pytam was,

czy jest cos takiego jak taryfikator obowiazujący w żegludze.

 

Pozdrawiam

:)

Cześć bartxt

Kiedyś śmialiśmy sie z niemców,jaki mają "ordnung"a co my sobie fundujemy,dzięki politykom których wybraliśmy.

Na Jezioraku Policja stoi z radarem i sprawdza czy aby nie powyżej 6km/h!!!!!!!!!!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. Kolego Skipper.

Ja tez z łezką w oku wspominam te czasy gdzie spokojnie można było na luzaku  bawic sie na jeziorach i być w zgodzie ze wszyskimi bez wyjatku, czy żeglarz czy wędkarz. A i  czasem bez stresu pociągać na nartach bo kto wtedy pytal o licencję....

A Policja w swoich jesionnkach zaczynała od słow" co słychac i jak mija dzień" ale to byli wodniacy z powołania a nie  młode prężene  wyszkolone ważniaki.

Dlatego tym wieksze jest moje rozgoryczenie wobec stosowanych praktyk. I bardzo ciekawia mie podstawy takowych wykroczeń.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi sie,ze złą robotę robią nam "róznej masci" pseudo motorowodniacy z łańcuchami na szyi,nadużywanie alkoholu było kiedys i dzisiaj tez jest na porządku dziennym.Naduzywają jak wiemy i jachciarze i motorowodni, a skutki tych poczynań ponosimy wszyscy, ale pocieszę Ciebie, stosuj sie do panujacych przepisów , obyczajów a z pewnoscią unikniesz wielu niespodzianek na wodzie.Ja przez ostatnie 4 lata nie zapłaciłem mandatu, co nie oznacza ,ze mi sie nie należał:)owszem parę razy złamałem przepisy, głównie w temacie falowania, ale oczy mam naokoło glowy, i jesli zdaży mi sie falować, to tak by nikomu to nie zaszkodziło.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mariusz

Pseudomotorowodniacy to np.

U nas kolega fan skuterów zaprosił innych fanów na sobotę i wyobraźcie sobie takich kilku fanów przez pół dnia tak od 15 do 19 non-stop ,koło naszej przystani,można się było zrzygać tym wyciem,z reguły moi koledzy jak pływaja swoimi skuterami to przez godzinę półtorej i przerwa,niewiem tankują czy odpoczywają, a oni non-stop,to był typowy przykład na NIE,po prostu nigdy więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uważam że drogo zapłacił.

 

Ale niestety za wykroczenia z USTAWY z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43) można ukarać w zwykłym postępowaniu mandatowym o wykroczenia - Gdyż Minister nie przewidział ujednolicenia (taryfikatora) dla tego typu wykroczeń. Mowa o artykule Art. 63. "Orzekanie w sprawach określonych w art. 58-62 następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia."

 

Natomiast o postępowaniu mandatowym słów kilka:

 

Art. 95. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi.

§ 2.

§ 3. W sprawach określonych w art. 17 § 2 postępowanie mandatowe prowadzi inspektor pracy. Inspektor pracy może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego także po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jeżeli uzna, że kara ta będzie wystarczająca.

§ 4. Jeżeli uprawnienie dla funkcjonariuszy określonego organu do nakładania grzywien wynika z innej ustawy, a ustawa ta nie określa wykroczeń, do których stosuje się postępowanie mandatowe, zakres wykroczeń, za które można nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, określi, w drodze rozporządzenia, właściwy minister, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, mając na względzie konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia, a także potrzebę należytej ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń. Rozporządzenie to określa jednocześnie warunki i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, złożony w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, może nadać, w drodze rozporządzenia, uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom innych organów, określając jednocześnie wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze ci uprawnieni są do nakładania grzywien, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich organów, potrzebę szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia oraz potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń.

§ 6. W celu ujednolicenia sposobu reakcji organów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za określone wykroczenia Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, złożony w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, zróżnicowaną wysokość mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, uwzględniając rodzaj naruszonego lub zagrożonego dobra oraz stopień szkodliwości poszczególnych czynów.

 

 

Art. 96. § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1 000 zł.

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2 000 zł.

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach.

 

Art. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.

§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.

§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

 

Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:

1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył;

2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru;

3) zaocznego.

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

 

Art. 99. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.

 

Art. 100. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej jednostki samorządu.

 

Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sternik zatrzymanej łodzi został ukarany za nieprzestrzeganie znaku

"ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI " Mandatem 500zl

 

 

 

Czy znacie jednoznaczną interpretacje tego znaku

"ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI "  . Jak jest zdefiniowana tzw "duża fala"

Taki znak postawiono naprzeciw wyjścia z portu w Nowej Soli.

Obowiązuje 1 km w gorę i 1 km w dół rzeki, pomimo że na tym odcinku nie ma żadnych przystani,plaż oraz urządzeń hydrotechnicznych /jedynie przystań MOSIR Nowa Sól przy wyjsciu z portu/.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak jest zdefiniowana tzw "duża fala"

 

To jest kolejny temat do dyskusji... Często płynąc w ślizgu łódź robi mniejszą falę niż powoli. A którą łódź zatrzymają?

Ktoś kiedyś robił porównania, chyba na forum.mazury.info... ::)

 

Znalazłem jeszcze

ostatnio robiłem próbę swoją dużą łodzią; przy 6km/h nie robi żadnej fali,ale od 8 już rośnie,przy 12 już kajakarz miał problem,lepiej już by było żebym wszedł w ślizg niż płynąl 15-20 i pchał wodę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja ten temat opisałem na forum przy okazji Dziwnowa masz całkowitą rację pływanie na cały palnik powoduje mniejszą falę niż wolne pływanie .Tylko żeby ktoś tego nie zrozumiał na opak bo to zależy od sytuacji. Odchodząc ribem 1050 KM na cały gwizdek od kei ale prostopadle do niej nie powodujemy żadnych problemów cumującym obok łodzią a za chwilę przepłynie koleś 3 metrowym Tytanikiem z wypożyczalni i trzeba sprzęt nogami trzymać bo na keje chce wyskoczyć . W tym roku chciałem podtopić kolesia  >:D który z wypożyczalni przepłynął 3 metrową łajbą i nie było osoby na kei która nie musiała trzymać łodzi. Ale wyluzowałem bo właściciel wypożyczalni powiedział " panie wyglądają normalnie i mówię zakaz falowania ale jak dostaną kierownicę do ręki to jak by ich poj............. ".
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No nie posiadam tylu koni na ogonie  :) w tym roku pływałem tym sprzętem jako sternik ale z tego wniosek ze się za opuściłeś w czytaniu postów  ;D wspominałem o tym w temacie wspomnienie lata i nowo poznanych w lużnych tematach  ;) włącznie z fotami  ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok Jack

Jak zauważyłes nie napisałem posta z jakims niesmakiem,zgadza się nie czytałem wszystkiego co jest na forum,ale jak zauważyłem to u innych standart.

Zresztą to żadne usprawiedliwienie,popływać łodzią z taka mocą to jest frajda.

Mi udało się w tym roku zrealizować swoje marzenie ,więc polecam innym,bo marzenia sie spełniają.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sternik zatrzymanej łodzi został ukarany za nieprzestrzeganie znaku

"ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI " Mandatem 500zl

 

Czy znacie jednoznaczną interpretacje tego znaku

"ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI "  . Jak jest zdefiniowana tzw "duża fala"...

 

Nie ma takiego zakazu zwłaszcza dla małych statków ;)

Znak jako taki ma nazwę ,,zakaz wytwarzania fali"

 

Przepisy na ten temat są dość ciekawe a zwłaszcza  § 6.20 pkt.2. Gdyby nie etyka wodniacka i instynkt samozachowawczy sterników to całkiem legalnie by się mogło dziać . Taki 20m grzmot  też jest małym statkiem i zakaz go nie obowiązuje. Brakuje miejsca do cumowania to ,,se" wyslipuje" parę łodzi i po problemie.

 

  § 6. 20. Zakaz wytwarzania fal

 

    1. Statki powinny dostosować prędkość ruchu w taki sposób, aby nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika, mogących spowodować uszkodzenie statków na postoju lub w drodze, a także uszkodzenia budowli wodnych i umocnień brzegowych. Statki powinny w odpowiednim czasie zmniejszyć prędkość, jednak nie poniżej prędkości zapewniającej zachowanie sterowności. W szczególności zmniejszenie prędkości obowiązuje:

 

a) przed wejściami do portu,

 

b) w pobliżu statków przycumowanych do brzegu lub przystani albo statków, na których dokonuje się przeładunku towarów lub następuje przesiadanie pasażerów,

 

c) w pobliżu statków na postoju w wyznaczonych do tego miejscach,

 

d) w pobliżu promów na uwięzi,

 

e) na odcinkach dróg wodnych określonych przez dyrektora urzędu i oznakowanych znakami żeglugowymi zakazu A.9, określonymi w załączniku nr 7.

 

    2. Spełniając obowiązki wynikające z przepisów § 1.04, MAŁE STATKI mogą nie stosować się do przepisów zawartych w ust. 1 lit. b i c.

 

    3. Inne statki, mijając statki, które pokazują sygnały przewidziane w § 3.25 ust. 1 lit. c, lub statki, scalone materiały pływające lub obiekty pływające pokazujące sygnały przewidziane w § 3.29 ust. 1, powinny zredukować prędkość zgodnie z wymaganiem ust. 1 oraz zachować możliwie największą odległość.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za wyjaśnienie.

W związku z powyższym, łódka do L=20 nie może zostać ukarana za wytwarzanie falę , a jedynie za przekroczenie obowiązującej prędkości/jężeli takie ograniczenie istnieje/ ?

 

Swoją drogą, gdyby się uprzeć ,to znak "zakaz wytwarzania fali" jest dla mnie równoznaczny z zakazem jakiegokolwiek

pływania niezależnie od wielkości jednostki.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...